top of page

Hei Bloggen!/Hello Blog!

Updated: Oct 26, 2018

Scroll down for English

Hakomi Norway har fått seg blogg. Her vil vi publisere nyheter relatert til Hakomi i Norge og rundt om i verden, kampanjer, artikler, refleksjonsnotater fra workshops, intervjuer, reisebrev og mye mer. Hvem vet, kanskje vi kommer med på neste sesong av "Bloggerne". I dette første blogginnlegget skriver vi om tanker bak den nye nettsiden.

Photo by Panos Sakalakis on Unsplash

Norsk/Engelsk/Engelsk/Norsk

Vi har nå valgt å gå hovedsakelig over til norsk språk på nettside og nyhetsbrev. For at hakomi-entusiaster utenfor Norge kan få med seg informasjon, har vi laget en egen internasjonal seksjon. Ingen av originalartiklene er oversatt til norsk ennå, men det kommer nok til å skje på et tidspunkt. Hovedgrunnen til at vi har godt over til norsk er få innholdet litt mer nedpå og tilgjengelig. Vi vet at de fleste nordmenn forstår godt engelsk, men siden Hakomi dreier seg rundt psykoterapi, kropp/sinn, mindfulness osv. kan engelsk iblant gi et førsteinntrykk av at hakomi er noe ekslusivt som kun passer spesielt "dype" folk (hvem nå enn de er...). Vi har ikke noe ønske om å fremstå unødvendig pretensiøse (unnecessary pretentiousness). Vi kommer også til å oversette sidene kontinuerlig, altså at det som er på norsk vil komme på engelsk i fremtiden og omvendt. Så det kommer nok å bli en del eksperimentering i starten på at finne ut hva slags informasjon som passer å ha på norsk og hva som passer å ha på engelsk. Derfor tar vi gjerne imot tilbakemeldinger fra vårt publikum om dere har noen ønsker eller forslag angående språk.


Påmelding til workshops og terapi-sirkler

Vi har nå et påmeldingssystem som gjør at du kan melde deg på en workshop lang tid i forveien. Så du kan allerede nå melde deg på vårens workshoper. I tråd med at miljøet vokser, kan det være greit å melde seg på i god tid. Slik kan vi lettere booke et nytt lokale, dersom vi skulle bli flere enn det lokalet vi allerede har booket kan romme. Registreringsskjema og info er foreløpig bare på engelsk, slik at vi kan få norske og utenlandske påmeldinger registrert på samme sted. Men vi jobber med å få påmeldingssystemet tospråklig. Workshopen i desember kan du forresten melde deg på direkte gjennom SendRegning. Det blir da siste gang du trenger å gjøre dette, da vi skal begynne å bruke et nytt faktureringssystem etter jul. Følg denne linken dersom du vil på workshop i 8-9 desember, 2018. Og denne hvis du vil bare være assistent/observatør på terapi-kvelden 7 desember. Alle klientplassene er dessverre fullbooket.


Ikke-voldelig markedsføring

Prinsippene i Hakomi er også noe vi tar med i hvordan vi driver foreningen, deriblant markedsføringen. Ikke-vold er et av prinsippene i Hakomi. Det vil si at man ikke kommer inn med egne agendaer og intensjoner som man vil påvirke en klient/person med. Altså man vet best selv hva en trenger. Hakomi Norway er nå på veldig mange plattformer (nettside, nyhetsbrev, Facebook, blogg, Instagram, og kanskje et par til i fremtiden). Vi vil ikke dytte på folk unødvendige mengder informasjon. Vi vil bare være tilgjengelige. Du velger selv hva som gir mest nytteverdi for deg. Slik er det fine med en blogg at vi kan dele den både på nettsiden, Facebook og nyhetsbrev. Og dermed kan folk som ikke liker å være på SoMe-plattformer få den samme informasjonen som de som liker å være der.


Vi ser frem til å skrive fremtidige blogginnlegg og deres tilbakemeldinger


Vennlig hilsen (og loving presence)


Team Hakomi Norway
In English Hakomi Norway has opened a blog. Here we will publish news related to Hakomi in Norway and around the world, campaigns, articles, reflection notes from workshops, interviews, travel letters and much more. Who knows, maybe we'll join the next season of "Bloggerne" (a Norwegian docusoap that follows the most popular Norwegian bloggers. Mostly fashion and food bloggers, though.) In this first blog post, we write about thoughts behind the new website.


Norwegian / English / English / Norwegian We have now chosen to mainly use Norwegian language on our website. In order for hakomi enthusiasts outside Norway to get information, we have created our own international section. None of the original articles have been translated into Norwegian yet, but it will probably happen at some point. The main reason that we are going over to Norwegian is to get the content a bit more "down to earth" and accessible for a Norwegian audience. We know that most Norwegians understand English quite well, but since Hakomi revolves around psychotherapy, body / mind, mindfulness, etc., English may sometimes give the first impression (to a Norwegian) that Hakomi is something exclusive that only fits especially "deep" people (whoever they might be...). We have no desire to appear unnecessary pretentious (like with unnecessary suffering). We will also translate the pages continuously, meaning that what is in Norwegian will be in English in the future and vice versa. So it will probably be a bit of experimentation at the outset to find out what information is suitable for Norwegian and what it suits in English. Therefore, we would like to receive feedback from our audience if you have any wishes or suggestions regarding language.


Registration for workshops and therapy circles

Registration form for foreign participants can be found under the "International" page (Workshops / Therapy Circles). We now have an enrollment system that allows you to sign up for a workshop a long time in advance. So you can already sign up for the spring workshops now. In keeping with the fact that the hakomi community is growing, it would be nice if you sign up in good time. This way we can easily book a new room if we were to be more than the room we have already booked can accommodate. Registration form and info are currently only in English, so we can get Norwegian and foreign registrations registered in the same place. If you should see any strange, incomprehensible sentences (Norwegian), please let us know. We are working on getting the enrollment system bilingual. So in a transition phase something in the system sometimes might look a bit strange.


Non-violent marketing

The principles of Hakomi are also something we take in how we operate the association, including marketing. Non-violence is one of the principles of Hakomi. That is, you do not come in with your own agendas and intentions that you want to influence a client / person with. You know best what you need. Hakomi Norway is now on very many platforms (website, newsletter, Facebook, blog, Instagram, and maybe a couple to in the future). We do not want to push on people unnecessary amounts of information. We just want to be accessible. You choose what platform is most useful for you. That's why it is so great to have a blog. The same blog can be shared on the website, Facebook and newsletter. And thus, people who do not like being on SoMe platforms can get the same information as those who like to be there.


We're looking forward to writing future blog posts and your feedback Sincerely (and loving presence)

Team Hakomi Norway


16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page